כתב ויתור ושחרור מאחריות

אני הח"מ מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:

1. ברצוני להשתתף בפעילות גלישת גלים בבריכת גלים ייעודית הפועלת במרכז הקניות "מול החוף וילג'" שבחדרה (להלן: "הפעילות").

2. הריני לאשר כי ידוע לי היטב כי ההשתתפות בפעילות הגלישה מצריכה יכולת שחייה, כושר גופני ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הגלישה הינה בעלת סיכון, מעצם טיבה, ועלולה לגרום לנזקי רכוש, גוף, פציעה ואף מוות.

3. בחתימתי על מסמך זה הריני להצהיר כי הנני יודע לשחות וכי מצב בריאותי וכושרי הגופני טוב ויציב ולא קיימת כל מניעה גופנית ובריאותית היכולה להגביל עצמי לקיים הפעילות.

4. בחתימתי הנני מאשר כי טרם תחילת פעילות הגלישה קיבלתי הסברים מפורטים על הפעילות עצמה, כללי התנהגות, אופן השימוש בבריכה ועל כל הסיכונים הנובעים מפעילות זו, ובהיותי מודע לכל אלה, לרבות הסיכונים הללו, אני נוטל על עצמי ומרצוני סיכונים אלה ובוחר להשתתף בפעילות הגלישה שבנדון.

5. הריני משחרר בזאת מכל אחריות את חברת B.Oz, ו/או מול החוף וילג' ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהפועלים מטעמה ו/או את המפרסמים (להלן: "החברה") מכל אחריות ו/או חבות לנזק (לגוף או לרכוש), מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל.

6. ביחס לאמור לעיל הנני מוותר ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה, בגין כל נזק אשר יגרם לי ו/או אגרום לצד ג' כתוצאה מפעילותי במתחם הבריכה ו/או בקשר אליה.

7. הנני מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל סכום אותו יאלצו לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום לצד ג' לרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

8. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפותי בפעילות הגלישה בבריכה וכי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא הייתה החברה מאפשרת לי להשתתף בפעילות הגלישה.

9. הריני להצהיר כי קראתי את כל האמור בכתב זה, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.


מעוניינים בפעילות אקסטרים?
מלאו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם
שם
אנא הזן שם
טלפון
אנא הזן טלפון מלא כולל קידומת
דוא"ל
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית
מעבד...