תקנון אתר

1. כללי

ברוכים הבאים לפורטל האקסטרים WWW.B-OZ.CO.IL (להלן:"האתר"). האתר הינו בבעלות חגית עוז (להלן: "מפעילת האתר" או "העסק", לפי העניין) והשימוש בו הינו בכפוף להוראות תקנון זה להלן. מטרת העסק היא להעמיד לעיון ושימוש כל המעוניין בכך אתר איכותי ומעניין בתחומים אלה. השירותים באתר מסופקים ע"י ספקים שונים, ועל אחריותם בלבד, והמוצרים באתר יסופקו כתלות בהימצאותם במלאי, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. יש לקרוא תקנון זה לפני כל התקשרות לרכישת שירותים או מוצרים דרך האתר.

2. התקנון

תקנון זה נועד להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר. בתקנון זה, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, יישום תוכנה, טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע או עניין אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זה ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, ע"י העסק ו/או על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים וזכות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם. התקנון נוקט בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. הוראות תקנון זה הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

בהעדר הסכמה לאיזה מהתנאים הכלולים בתקנון זה, הנך נדרש להימנע מלעשות כל שימוש באתר או בתכניו.

3. הגישה לאתר

יכול שהגישה לתכנים באתר, כולם או חלקם, תהיה כרוכה בתשלום, ו/או בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה, ו/או במסירת פרטים אישיים, ומפעילת האתר שומרת על זכותה לבקש זאת ממך כתנאי לשימוש באתר או חלקו. מפעילת האתר תוכל להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה המחלט והבלעדי.
כוונתנו היא להציג את תכני האתר, לרבות פרסומות, ברצף וללא הפסקה. אולם יכול שהאתר ו/או הגישה לאתר, כולו או חלקו, יהיו חסומים מדי פעם בפעם לצפייה או לשימוש, וזאת לצרכי עדכון ו/או תחזוקה, ו/או עקב קשיי תקשורת ו/או קשיים אחרים. בזמנים אלו יתכן שתתקשה או לא תוכל לצפות בתכני פרסומות או תכנים אחרים באתר, ו/או להזין או לקבל מידע מהאתר, ויכול שעבודתך תופסק ללא השלמה ו/או שמירה. אנו מתנצלים מראש על מצבים של אי נוחות כלשהי, ומבקשים כי תשמור מראש כל חומר שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר, בטרם עשותך כן.

4. תכני האתר

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעסוק באתר בכל נושא ותחום לפי שיקול דעתה. מפעילת האתר עשויה לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק, ולעדכן מעת לעת גם את מראה האתר ואופן השימוש בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. חלק מן התמונות באתר מוצגות להמחשה בלבד, ותחת רשיון כדין. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאפשר פרסום באתר של מודעות פרסומת או תכנים מסחריים אחרים (להלן: "פרסומות"). מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשגר לתיבת דואל שאותה מסרת בהרשמה, פרסומות ומסרים מסחריים. הנך רשאי לבקש ממפעילת האתר להפסיק שיגור של הודעות דואל כאמור, אולם במקרה זה מפעילת האתר רשאית להחליט להפסיק את חברותך באתר. הנך מאשר בזאת את הסכמתך כי הפרסומות שיכללו באתר ו/או בדואל, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.

5. קישורים

באתר נמצאים קישורים פנימיים כמו גם קישורים לאתרים אחרים. לחברה אין כל שליטה או פיקוח על חומר הנמצא באתרים אלו. אין לפרש קישורים לאתרים אחרים כמתן אישור לאתרים או לתוכנם. יתכן כי במהלך הזמן חלק מהקישורים לא יפעלו היטב או בכלל, או כי התכנים הכלולים בו ישתנו, או יימחקו.

6. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. מפעילת האתר מכבדת זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, ומבקשת כי גם אתה ואחרים תעשו כן. אתר זה ותכניו הם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתקנון זה. אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את זכויות הקניין הרוחני באתר כשל מפעילת האתר בלבד ו/או כמותרים לשימוש מפעילת האתר ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שם המתחם, מדגמים, פטנטים, יצירות, שמות מסחריים, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי הכרוך ביישומו והפעלתו של האתר, וכל זכות קניין רוחני אחרת, בין שנרשמה, בין שהוגשה בקשה לרישומה, ובין שנעשה בה שימוש בפועל (להלן: "זכויות הקניין הרוחני"). אין לראות באמור לעיל יומרה של מפעילת האתר לנכס לעצמה זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ועליך לכבד גם את אלו. צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר ללא ידיעה של מפעילת האתר ו/או הסכמתה, מתבקשים לפנות לחברה ולדווח לה על כך. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את מפעילת האתר במצב כזה.

7. הזנת תכנים לאתר

במסגרת הפעילות באתר, תוכל לכתוב מאמרים, לנהל יומני רשת (BLOG) (להלן "בלוג"), לפרסם מידע בפורומים, או להזין אליו תכנים אחרים, כפי שמפעילת האתר תמצא לנכון לאפשר מעת לעת. הנך מתבקש להזין לאתר רק תכנים מקוריים שלך ובבעלותך בלבד. אין להזין לאתר תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור. אין להזין לאתר תכנים שאינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות להזין תכנים לשימוש עסקי, מסחרי או אחר, אלא אם הדבר יותר ע"י מפעילת האתר במפורש, מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר. פרטי מפעילת האתר לקבלת היתר כזה מופיעים בדף "צור קשר" באתר. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבחור אם התכנים יפורסמו, או יפסיקו להתפרסם, או יוסיפו להתפרסם באתר, או יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמחלט, ולפי צרכיה המסחריים, וללא הודעה מראש או בכלל. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לשנות או למחוק תכנים שלך, כולם או חלקם, שעלולים להוות פרסומת מסחרית, או פרסום שעלול לפגוע בזכויות קניין רוחני, פרטיות, או שם טוב של כל אדם, או שיש בהם טעם לפגם, או לפי שיקול דעתה המחלט והבלעדי של מפעילת האתר, וללא הודעה מראש או בכלל. הנך מעניק בזאת לחברה זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום בתכנים כלשהם שהזנת לאתר, לרבות העברתם לצדדים שלישיים ו/או הפצתם ו/או פרסומם במקום אחר, בכפוף למתן קרדיט לך ככותב מחד, ולאתר כמי שפרסמו. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שתזין לאתר ו/או תעביר לעיון מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. זכויות הקניין הרוחני בשינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה שמפעילת האתר ו/או מי מטעמה שהזנת לאתר ו/או העברת לעיון מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, הינם של מפעילת האתר. אתה רשאי לפנות לחברה ולבקש מחיקה של כל חומר מקורי שלך. מפעילת האתר תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן, בין בכלל, ובין בתוך זמן קצוב, ויתכן כי הנסיבות לא יאפשרו מחיקת חומר כלל.
אם אינך מסכים לתנאים לעיל, הינך מתבקש לא להזין תכנים לאתר. אתה בלבד תישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל.

8. שימוש בתכני האתר

אין לעשות באתר ו/או בתכניו שימוש פוגעני כלשהו באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתקנון זה ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור. כל שימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו, הינו לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש עסקי, מסחרי או אחר, אלא אם יותר ע"י מפעילת האתר במפורש, מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר. פרטי מפעילת האתר לקבלת היתר כזה מופיעים בדף "צור קשר" באתר. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני ללא הסכמת מפעילת האתר, לרבות בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי או דרך אחרת. העושה כן ללא היתר מפורש מאת מפעילת האתר, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שמפעילת האתר תמצא לנכון. אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י מפעילת האתר לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות מפעילת האתר ו/או זכויות צדדים שלישיים בתכנים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה משום הסכמה להעברת זכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על העברה כזו במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לחברה, או שמפעילת האתר קיבלה מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, מאפשר לעשות "שימוש הוגן" ביצירה. שימוש הוגן מותר, בכפוף לכל דין, למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן, ולאתר כמי שפרסם את התוכן. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפנות לכל אדם שפרטיו מופיעים באתר, או ניתנים להשגה דרכו, אלא בכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה בכפוף להוראות החוק לתיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, הידוע גם בשם "חוק הספאם". לפי הוראות אלו, בין השאר, לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת. הרשות לנמען קיימת, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת. מובהר ומודגש כי מפעילת האתר אינה צד לכל קשר בינך לבין צדדים שלישיים, ביוזמתך ו/או ביוזמתם, אם יהיו, והיא לא תישא באחריות כלשהי בגינם.

9. שירותים ומוצרים דרך האתר

מפעילת האתר מציגה באתר מוצרים ושירותים שונים. התמונות הנלוות אליהם הם להמחשה בלבד. אין לראות בהצגתם משום המלצה או הצעה לרכישתם. השירותים והמוצרים המוצגים באתר אינם נרכשים מהעסק, ובעת לחיצה על כפתור הזמנה או רכישה (להלן: "ההזמנה"), יבוצע תיאום ע"י מפעילת האתר לרכישת ואספקת המוצרים ו/או השירותים מהספק/ים הרלוונטי/ים בתוך 24 שעות, כתלות בזמינותם ו/או במלאי קיים. רכישה של המוצרים או השירותים שהוזמנו באתר עפ"י ההזמנה תבוצע לאחר תיאום טלפוני בין מפעילת האתר או מי מטעמה למזמין וכאשר נמסרים פרטי אשראי או כל אמצעי אחר לחיוב, כמו כן על הלקוח להקפיד לאשר את ההזמנה באמצעות מייל (במידה ויש ברשותו) לאחר קבלת ההזמנה לכתובת המייל. הבעלות במוצרים שיסופקו תישאר בבעלות העסק עד פירעון כל התשלומים כאמור. מחירי המוצרים והשירותים באתר עדכניים ליום ההזמנה וכוללים מע"מ. משלוחים כרוכים בתוספת תשלום כפי שיתואם מראש.למזמין שמורה הזכות לקבל זיכוי על מוצר שהוחזר תקין ושלם, סגור באריזתו המקורית שלא נפתחה ומבלי שנעשה בו כל שימוש, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר. מן הזיכוי ינוכו דמי משלוח, למעט במקרה של החזר מוצר שנפל בו פגם בייצור. ביטול או שינוי פרטי רכישה ע"י המזמין יבוצע רק באישור מפעילת האתר מראש ובכתב. מפעילת האתר תהא רשאית לבטל רכישה לפי שיקול דעתה בכל עת טרם אספקת המוצר או שירות. אחריות ו/או שירות למוצרים ולשירותים שנרכשו דרך האתר יסופקו AS-IS ע"י יצרן המוצרים או ספק השירותים הרלוונטי, לפי העניין.

מחירי המוצרים והשירותים באתר עדכניים ליום ההזמנה וכוללים מע"מ. משלוחים כרוכים בתוספת תשלום כפי שיתואם מראש. למזמין שמורה הזכות לקבל זיכוי על מוצר שהוחזר תקין ושלם, סגור באריזתו המקורית שלא נפתחה ומבלי שנעשה בו כל שימוש, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר. מן הזיכוי ינוכו דמי משלוח, למעט במקרה של החזר מוצר שנפל בו פגם בייצור. ביטול או שינוי פרטי רכישה ע"י המזמין יבוצע רק באישור מפעילת האתר מראש ובכתב. מפעילת האתר תהא רשאית לבטל רכישה לפי שיקול דעתה בכל עת טרם אספקת המוצר או שירות. אחריות ו/או שירות למוצרים ולשירותים שנרכשו דרך האתר יסופקו AS-IS ע"י יצרן המוצרים או ספק השירותים הרלוונטי, לפי העניין. יודגש כי מפעילת האתר אינה אחראית לטיב, לאיכות, לבטיחות או להיבטים ביטוחיים כלשהם של השירותים ו/או המוצרים.

10. סליקה באתר

10.1. יכול שהעסק יאפשר לך לשלם עבור מוצרים ו/או שירותים בהם אתה מעוניין, באמצעות האתר.
10.2. הנך מאשר בזאת לעסק לעשות שימוש בנתוני הרכישה והתשלום לצורך ביצוע העסקה באתר.
10.3. רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידך, ככל שתהא כזאת, הינה בכפוף להוראות דיני מדינת ישראל, תנאי שימוש אלו, ושיקול דעתם המוחלט והבלעדי של העסק.
10.4 בחירת "תאריך פעילות מבוקש" ו-"זמן תחילת הפעילות" אינם מציינים את התאריך והשעה הסופיים לפעילות.

11. תנאי ביטול

B-Oz עובדת עם ספקים שונים ולכן תנאי הביטול משתנים בין ספק לספק, הלקוח מקבל מ- B-Oz תנאי ביטול מסודרים הן בהזמנה למייל והן באתר בסמוך למוצר. B-Oz מחייבת דמי מקדמה אשר אינם חוזרים ללקוח גם במידה וביטל את ההזמנה, אך כן מאפשרת ללקוח לממש למשך חודשיים את דמי המקדמה לפעילות שהזמין או לכל פעילות אחרת מבין המוצרים המוצגים בפורטל B-Oz ובכפוף למחירים ותנאי הביטול הרשומים בהתאם לאותו מוצר. כמו כן, B.Oz רשאית לגבות עמלת סליקה בגין כל ביטול אשר יבוצע על ידה. 

12. אתיקה

מפעילת האתר נותנת, בין השאר, לך ו/או לאחרים במה להחלפת מידע, מאמרים, הודעות, ותכנים אחרים, בין מסחריים ובין אם לאו, בכפוף לחובות החלים עליך בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין. בפנייתך לאחרים, בין בפנייה אישית, ובין בפנייה פומבית, הנך מתבקש לנהוג בדרך ארץ ולשמור על כללי נימוס מקובלים, לשון נקייה, והתחשבות באחרים, דעותיהם ורגשותיהם. מפעילת האתר שומרת לעצמה את מלוא הזכויות למחיקה ו/או עריכה של תכנים שאינם עולים בקנה אחד עם עקרונות אלו.

13. שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למפעילת האתר יישמר בפרטיות ובסודיות באותם אמצעים שיישמר מידע של מפעילת האתר, אולם למעט העברת מידע הדרוש לביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים, לפי העניין. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש ע"י צד שלישי במידע שהועבר לידיו כאמור.

14. אחריות

האתר, והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא. מפעילת האתר לא תישא באחריות לשימוש כלשהו שייעשה באתר, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר עקב הפסקת פעילות, תחזוקה, טעויות או שגיאות הכלולות בהם או חלקם. מפעילת האתר לא תשא באחריות לתכנים שתמסור או תזין לפרסום, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עקב קישור לתכנים מהאתר ו/או אליו, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. מפעילת האתר לא מתחייבת לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר, ו/או שהורדת מהאתר, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, בלתי תלויים בחברה ו/או באתר, היא עליך בלבד. בשמירת תכנים כאלו הינך כפוף להוראות כל דין ותקנון זה.

15. שיפוי

הנך מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, בגין כל מעשה ו/או מחדל שעלול לגרום לחברה נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תקנון זה, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

16. גישור, בוררות וסמכות שיפוט

כל מחלוקת ו/או סכסוך יובאו תחילה בפני מגשר מוסכם בין הצדדים, ובהעדר הסכמה, מגשר שימונה ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.  כל מחלוקת ו/או סכסוך בין הצדדים לתקנון שלא יוסכמו בהליך גישור, יובאו בפני בורר מוסכם, ובהעדר הסכמה, בורר שימונה ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים, הבקיא בתחום הסכסוך. הסכם הבוררות לפי התוספת השניה לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 תחול על תקנון זה, אולם הבורר לא יהיה כפוף לסדרי דין כלשהם או לדיני הראיות, ויהיה כפוף לדין המהותי, ויהיה עליו לנמק את החלטותיו בכתב. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 ו/או בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר ו/או לצורך קבלת תוקף פסק דין להסכם שהושג בגישור או בדרך אחרת, יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב. חרף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים לתקנון זה ייתבע בתום לב על ידי צד שלישי, יהיה הנתבע רשאי לצרף את הצד השני לתקנון זה כצד לאותו הליך, והוראות סעיף זה לא יחולו באותו מקרה. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תקנון זה ופרשנותם.

17. שינויים בתקנון

יכול שבהוראות תקנון זה יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתה המחלט והבלעדי של מפעילת האתר, ללא מסירת הודעה כלשהי מראש. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר זה, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות חוק.

18. פנה אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לכתובת המייל hagit@b-oz.co.il